Display #
Title Author Hits
กิจกรรม Interesting case ครั้งที่ 3 /2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 204
“50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 201
พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามภัย COVID-19 สู่วิถี New Normal โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 189
ประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 233
ประชุมวิชาการ Share & Learn 2022 “KM & R2R Innovation” ประจำปี 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 297
ประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก” งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 174
show and share ประจำปี 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 165
คณะกรรมการคลินิกบริการฯ ฝ่ายการพยาบาล เข้าเยี่ยมตรวจงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 129
นำเสนอโครงการพัฒนางาน (CQI) ประจำปี 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 240
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (CoPs Risk Coordinator Ward Nurse) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 180