ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

  วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า งานบริการพยาบาลจัดพิธีมอบหมวกพยาบาลสำหรับบุคลากรที่ดำรงค์ตำแหน่งผู้ตรวจการแผนก หัวหน้าหอ/หน่วย โดยหัวหน้างานบริการพยาบาล นางสาวธารินี เพชรรัตน์ และผู้บริหารงานบริการพยาบาล ตลอดจนบุคลากรร่วมแสดงความยินดี สำหรับปีงบประมาณ 2564 มี บุคลากรที่ดำรงค์ตำแหน่งผู้ตรวจการแผนก จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นางสมสมัย ศรีประไหม  แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด
 2. นางสาวอุไรวรรณ ใจจังหรีด แผนกการพยาบาลอายุรกรรม
 3. นางบุตดี กระภูชัย แผนกการพยาบาลบริการพิเศษ 2
 4. นางรื่นฤดี แก่นนาค แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก

สำหรับบุคลากรที่ดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าหอ/หน่วย มีทั้งหมด 11 คน ได้แก่

 1. นางนิตยา ปานเพชร หน่วยห้องคลอด
 2. นางเยาวนาฎ เคนจันทา หอผู้ป่วยพิเศษ สว.ชั้น 13
 3. นางสาวลำดวน มีภาพ หัวหน้าหอผู้ป่วย 8B
 4. นางสาววิไลวรรณ อยู่สุข หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก 2
 5. นางพิมพ์ใจ จิตรจักณ หอผู้ป่วย 4ค
 6. นางสาวศิริพร อุตสาหพานิช หอผู้ป่วยพิเศษ สว.ชั้น 11
 7. นางสุดธิดา บุญผ่องเสถียร หัวหน้าหน่วยผ่าตัด 4
 8. นางสาวจินดาวรรณ จันโทวาท หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก 3
 9. นางสาวเกศนี สมศรี หัวหน้าหออภิบาลปลูกถ่ายอวัยวะ
 10. นางสาวพยอม บุญสุด หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
 11. นางเสาวภา ฉิมหลวง หัวหน้าหน่วยผ่าตัด 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework