ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาลจัดกิจกรรม นำเสนองานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางการพยาบาล Show and Share ประจำปี2566 โดย ศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กล่าวรายงานการจัดงานการจัดงานโดย  พว. เตือนใจ  พิทยาวัฒนชัย รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฝ่ายคลินิกบริการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการเสวนาเรื่อง   “ผนึกกำลังสู่คุณภาพและความปลอดภัย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ พว. นุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  พว. สมสมัย ศรีประไหม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายวิชาการ พว. รัชนีพร คนชุม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ  พว. บุตดี กระภูชัย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ  เป็นต้น  พร้อมมี.พว.เบญจมาศ  จันทร์นวล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฝ่ายบริหาร    เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ส่งผลงานต่างๆ   โดยมีผลงานจากหน่วยงานต่างๆส่งเข้าประกวด จำนวน  149  ผลงาน

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework