ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 4 เมษายน 2566เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ๘๙ พรรษาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร” (Practicing English Skill and Potential for Staffs) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรทางการพยาบาลได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน วิทยากรคืออาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผศ.ดร.ทิวาพรรณ เทพา อ.ดร.วิภาวดี โพธิ์โสภาและ อ.ดร.สุขุมาลย์ หอมวิเศษวงษา กล่าวเปิดงานโดยนางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 70 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework