ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 (ห้องฝึกอบรม 5)ศูนย์สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วย Canva  for Education โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานการพยาบาลทุกงานได้มีโอกาส ผลิตสื่อออนไลน์ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การบริการต่าง ๆ การให้ข้อมูลด้านสุขภาพ โดยจะประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เว็บไซต์ และจอประชาสัมพันธ์ เป็นต้น วิทยากรโดย ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน น.ส.กมลพร อรรคฮาต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 คนพผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโสงษ์พิทยา สัพโส 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework