ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ งานบริการพยาบาลจัดอบรม เรื่อง การใช้ระบบจัดเก็บและรายงานตัวชี้วัดทางการพยาบาล สำหรับบุคลากร ระดับ หัวผู้ป่วย/หน่วยงาน ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาล และผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล กล่าวเปิดงานโดย นางสมสมัย ศรีประไหม รองหัวหน้าฯฝ่ายวิชาการ วิทยากรโดย ดร.จงกล พลตรี หัวหน้าหน่วยคุณภาพและสารสนเทศทางการพยาบาล และนางสุดถนอม กมลเลิศ พยาบาลชำนาญการพิเศษ ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework