ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

           วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยภาวะติด เชื้อในกระแสเลือด โดยกำหนดเป็นนโยบายจากฝ่ายการพยาบาลให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและกกำหนดเป็น สมรรถนะการพยาบาลที่ต้องให้พยาบาลทั้งหมด ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางอย่างต่อเนื่อง และนำสู่การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล โดยการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลรูปแบบใหม่ เพื่อประสิทธิภาพการพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework