ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาลกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล จำนวน 7 หลักสูตร ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมต้อนรับและเปิดงานโดยผู้บริหารทางการพยาบาลนำโดย นางนุชจรีย์ หอมนาม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ทีมยากรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร สำหรับโครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ประจำปี 2566 มีทั้งหมดจำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

1. การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล: การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
2. การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล: การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 4
3. การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล; การพยาบาลรังสีวิทยาเฉพาะสาขา ประจำปี 2566
4. การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล; การพยาบาลโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ 2
5. การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล; การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 2
6. การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล; การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตไตวายเฉียบพลันที่ใช้เครื่องบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
7. การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล; การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก รุ่นที่ 1

โดยมีบุคคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งหมดแยกเป็นบุคลากรภายใน 51 คน ภายนอก 59 คน


Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework