ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ คณะกรรมการวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล (Succession Plan) ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้พยาบาลมีคุณสมบัติพร้อมในการบริหารจัดการในระบบพยาบาลและเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารแนวใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมสุขภาพและสังคมโลก การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานได้ มีภาวะผู้นำสามารถคิด ตัดสินใจโดยใช้ความรู้หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการวิจัยและพัฒนาทีมงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เป็น Talent ของหน่วยงานและหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยใหม่ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ จำนวน 51 คน ระยะเวลาดำเนินงานวันที่ 19 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 12 วัน) วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม มีกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมโดย นางเบญจมาศ จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธี

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework