ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00-16.30 น.  หน่วยไตและไตเทียมแผนกการพยาบาลอายุรกรรม ได้จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า มีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่บำบัดทดแทนไต ให้เกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง นำองค์ความรู้ที่ทันสมัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในแผนกการพยาบาลอายุรกรรมและแผนกการพยาบาลอื่นๆจำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก พว.นุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเป็นประธานในพิธี ทีมผู้บริหารงานฝ่ายการพยาบาล และทีมผู้บริหารแผนกการพยาบาลอายุรกรรม ให้เกียรติร่วมงาน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะสามารถนำความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework