ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 20 ธันวามคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสมสมัย ศรีประไหม  รองหัวหน้างานฯฝ่ายวิชาการ ร่วมชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework