ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

           ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ อ.เบญจมาศ จันทร์นวล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหาร อ.สมสมัย ศรีประไหม รองหัวหน้าฯฝ่ายวิชาการ อ.อุไรวรรณ ใจจังหรีด ผู้ช่วยหัวหน้าฯด้านวิชาการ ทีมผู้บริหาร ทีมวิทยากรและคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ประจำปี 2566

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework