ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

  วันที่ 30 พฤศจิกายบน 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์สารสนเทศ (สำนักห้องสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาลจัดอบรม เรื่อง การสร้างสื่อดิจิตัล สำหรับบทเรียนใน E-learning เพื่อให้บุคคลากร สามารถผลิตสื่อการเรียน-การสอนได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กล่าวเปิดงานโดย นางสาวศศิธร ดวงมั่น ประธานคณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล วิทยากร คือ ผศใ ดร. พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนรย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศีกษา นายวิภาส ภูแสง นักวิชาการโสตทัศนศีกษา และ นางสาวกรกนก ตระหง่าน เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป โดยมรผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework