ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณห้องตรวจแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาลได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆปี เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล โดยมีเจตจำนงให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรพยาบาลทั้งภารัฐ และเอกชน ในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับชาติ ได้สนองเจตนารมณ์ดังกล่าวทุกปี ในปี 2565 ปีนี้ ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Nurse : A Voice to Lead Nursing The World to Health." หรือ "พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก" สำหรับปีนี้ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น มีการเปิดงานวันพยาบาลสากล โดย ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานโดย นางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้างานบริการพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการคลิปวีดีโอการให้ความรู้และการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีบุคลากรพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 250 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework