ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

            หน่วยการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบการบริการผู้สูงอายุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคคลากรทุกระดับเพื่อจะก้าวเข้าสู่ “Active Aging สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชาญชราอย่างชาญฉลาด” กิจกรรมในงาน อาทิเช่น เพลิดเพลินกับดนตรีสด Relaxing Music  บรรยายพิเศษกับวิทยากรที่ตกผลึกความรู้ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต  เสวนาพิเศษสุดกับชีวิตออกแบบได้ โดยคุณกิตติ สิงหาปัด รายการข่าว 3 มิติ และผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประเมิน คัดกรอง บริหารสมอง และกิจกรรมชะลอวัย (Anti Aging) จากทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. งานเวชกรรมสังคม งานโภชนาการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มข. รวมทั้งบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่ให้การสนับสนุน ทำให้กิจกรรมดีๆมีผู้สนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่อีกไม่นานเกิน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework