ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       งานการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต จัดประชุมวิชาการทางการพยาบาล ประจำปี 2566 เรื่อง “Moving Forward  drive by Evidence Based Practice” วันที่ 24 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 -16.45 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่่าวเปิดงานโดย นางเบญจมาศ จันทร์นวล รองหัวหน้าฝ่ายฯฝ่ายบริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework