ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Health and Social Care, Molde University College – Specialized University in Logistics ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาส Associate Professor Dr. Elin Mordal และคณะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับโดยนางเบ็ญจมาศ นวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและคณะ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (OPD AE) งานการพยาบาลบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  หอผู้ป่วย ๒ข, หอผู้ป่วย ๒ง งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา จำปามูล คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานและนำอาคันตุกะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework