ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวบัวลอง ชินอ่อน อดีตหัวหน้างานบริการพยาบาล และจิตอาสาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับรางวัลย์ศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมหาสารคาม เนื่องจากทำคุณประโยชน์และทำความดีต่อสังคม โดย รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ยริหารงานบริการพยาบาลและการสื่อสารองค์กร เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework