รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น งานบริการพยาบาลได้จัดโครงการ "Big Cleaning Day" กิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมี โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน และนางเผ่าทิพย์ บุญญศาสตร์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร  ได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรสถาบันได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย มีผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกว่า 300 คน

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework