ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาลจัดอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์บนสื่อ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์บนสื่อต่าง ๆ กล่าวเปิดงสนโดย นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล วิทยากรคือ นางสุปราณี  ลิมรงคพิพัทธ์ หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา และ นายหัทไชย  เกตุทิพย์ พนักงานโสตทัศนศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 70 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework