ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 nl 01

       วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเวชวิชาคาร ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการพยาบาลจัดกิจกรรม "พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล" โดยมี คณบดีคณะแพทยศาตร์ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ให้เกียรติร่วมงาน และ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติกล่าวปฐกถาพิเศษ "การเสริมศักยภาพ ระบบบริการสุขภาพด้วยศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล" และเป็นประธานเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล ศูนยการเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีทั้งหมด 11 ศูนย์การเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางการพยาบาลซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล นอกจากนี้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ทั้ง 11 ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนีผ่านทางระบบ Facebook Live และ Zoom meeting ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework