ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ งานบริการพยาบาลจัดโครงการนำเสนองานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางการพยาบาล Show and Share ประจำปี 2562 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาลด้วยการต่อยอดการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมผ่านเวทีการนำเสนอผลงาน  กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานคุณภาพและนวัตกรรมต่างๆ กล่าวเปิดงานโดย นางสาวกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 300 คน

.

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework