ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ งานบริการพยาบาลจัดพิธีมอบหมวกพยาบาลสำหรับผู้บริหารชุดใหม่ กล่าวรายงานโดยนางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้างานบริการพยาบาล และมอบโดยนางสาวธารืนี เพชรรัตน์ อดีตหัวหน้างานบริการพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่และตัวแทนบุคลากรแต่ละแผนกการพยาบาลร่วมแสดงความยินดี

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework