ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์- เนตรเฉลียว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการโรคไต แผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 4ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยมี รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต รศ.ชลธิป พงศ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสารสนเทศ พร้อมทั้ง รองหัวหน้างานบริการพยาบาลฝายบริหารทรัพยากรและ คณาจารย์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

         การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นวิธีการรักษาบำบัดทดแทนไตอีกวิธีหนึ่งที่ประคับประคองให้ชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้การรักษาการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมมีมาตรฐานสากล ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาปลอดภัย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พยาบาลผู้ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีจำนวนมากขึ้น การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติรุ่นที่ 4 ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล โดยหน่วยไตและไตเทียมงานบริการพยาบาลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์และ คณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านทั้งจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศาลสูงเขต 4 ทำให้การอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นพยาบาลทั้งหมด 20 คนจากโรงพยาบาลต่างๆ 20 สถาบันทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

           การอบรม ได้เริ่มอบรมมาตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยมีวิชาการอบรมทั้งหมดตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต   แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 11 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 7 หน่วยกิต   หลังการฝึกอบรมแล้วได้ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมภายใต้การนิเทศของผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 2 เดือน และฝึกรอบ 50 รอบ ซึ่งครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรในวันนี้   และผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ ในระดับดีถึงดีมากซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุดในรุ่นได้แก่นางสาววิชชุณี  ศรีทอง จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework