ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        งานบริการพยาบาล ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดการอบรมสำหรับพยาบาล หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Basic Certificate Course in Palliative Care Nursing (BCCPN) ระยะเวลา 6 สัปดาห์ รุ่นที่ 12 มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 19 คน ภายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 9 คน หอผู้ป่วย 4ค, 4ข1, สว.8C, 3ฉ, หน่วย PC และ Hospice จากภายนอกจำนวน 10 คนได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมะเร็งอุดร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลเอกชัย จ. สมุทรสาคร โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคายกล่าวเปิดงานโดย อาจารย์นุชรีย์ หอมนาน หัวหน้างานบริการพยาบาล กล่าวรายงานโดย พว.ปาริชาติ เพีสุพรรณ์ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลประคับประคอง และกล่าวต้อนรับผู้อบรมโดย รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework