ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว นางสาวรังษี ฆารไสว รองหัวหน้างานฯฝ่ายวิชาการและคณะ ร่วมประเมินผลการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพรวบยอด กลุ่มที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ประจำปี 2562

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework