รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 3-4 กัยนายน 2558 งานบริการพยาบาลได้จัดสัมมนาทำแผนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมบุศยรินทร์ จ.หนองคาย โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อนำไปวางแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ ในการสัมมนาครั้งนี้ รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้เกียรติ บรรยายแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ปี2556-2560 ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 100 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework