ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งานบริการได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจพิเศษทางเดินหายใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเข้าศึกษษดูงานด้าน Easy Asthma & COPD Clinic การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) การส่องกล้องทางเดินหายใจ (Bronchoscopy) และการเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration & Biopsy) กล่าวต้อนรับโดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหน้าภาดวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งมีผู้ศึกษาดูงานทั้งหมด 9 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework