ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ho 01

   วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุุม CAI คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล จัดอบรมการใช้ระบบ Health Object สำหรับพยาบาลใหม่ 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 40 คน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้ระบบ Health Object ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล กล่าวเปิดการอบรมโดย นางสาวทวนทอง พันธะโร รองหัวหน้างานฝ่ายคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วิทยากร โดย นายก้องหล้า  แสนพันธุ์ 

ho 02

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework