รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

   วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.0-16.00 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ งานบริการพยาบาล แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์ อดีตผู้ตรวจการพยาบาล แผนกบริการพิเศษ2 ได้รับรางวัล "ศรีมอดินแดงปี 2563"
  2. นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด รองหัวหน้างานฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ไ้ด้รับรางวัล "ศิษย์เก่าศิริราชดีเด่น"
  3. นางนิตยา จรัสแสง พยาบาลชำนาญการพิเศษ พยาบาลประจำห้องตรวจจิตเวช สอบรับวุฒิบัตร "การพยาบาลขั้นสูง"

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework