ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง งานบริการพยาบาลจัดสัมมนาสรุปแผนการปฏิบัติงาน ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "2 ปี องค์กรพยาบาลแห่งความเป็นเลิศ" ประธานกล่าวเปิดงานโดย นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนิน 2 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2564) ของทีมผู้บริหาร งานบริการพยาบาล และคณะกรรมการต่างๆของงานบริการพยาบาล รวม 11 คณะกรรมการ โดยนำเสนอผ่านทางระบบ Zoom ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework